Preview Mode Links will not work in preview mode

Transparency Loop l دایره شفافیت


Mar 4, 2020

  همانطور که قول داده بودیم قسمت دوم اپیزود سوم پادکست دایره شفافیت با تمرکز روی مساله شفافیت در مجلس شورای اسلامی منتشر شد! من کوثر گوهری هستم و در این قسمت٬ درباره پروژه مجلس نما که تلاشی از طرف جامعه مدنی برای شفاف کردن مجلس٬ پاسخگوکردن مجلس و نمایندگان و همچنین کارآمدتر کردن مجلس است با شما صحبت خواهم کرد.

درباره مجلس نما:

مجلس نما پروژه ای است که توسط موسسه اندیشکده شفافیت برای ایران راه اندازی شده و قرار است که اولین سازمان ناظر بر پارلمان ایران باشد. موسسه شفافیت برای ایران یک موسسه غیر دولتی است که در زمینه افزایش کارآمدی اداری و مبارزه با فساد فعالیت می کند. پروژه مجلس نما در نظر دارد تا مرجعی برای انتشار آمار و اطلاعات و آموزش شهروندان در خصوص اهمیت مجلس و شفافیت آن شود. در این راستا موسسه شفافیت برای ایران اقدامات زیر را انجام داده است:

آغاز توسعه سامانه‌ای به همین منظور و با عنوان مجلس‌نما-
انتشار کتابچه سازمان‌های ناظر بر پارلمان-

با محمدحسین مرادی مسئول تیم مجلس اندیشکده شفافیت برای ایران درباره این پروژه صحبت کرده ایم

👇🏼برنامه های پادکست دایره شفافیت را از اینجا دنبال کنید

🌐 Libsyn

🌐 Apple Podcasts

🌐 Namlik

🌐 CastBox

🆔Twitter

🆔Telegram