Preview Mode Links will not work in preview mode

Transparency Loop l دایره شفافیت

Feb 28, 2020

همانطور که قبلا قول داده بودیم قسمت دوم اپیزود سوم پادکست دایره شفافیت در مورد شفافیت در مجلس شورای اسلامی به زودی منتشر خواهد شد! بحث های داغ در مورد انتخابات مجلس شاید به پایان...


Feb 16, 2020

اپیزود سوم پادکست دایره شفافیت منتشر شد! من کوثر گوهری هستم و در قسمت اول این اپیزود٬ درباره پروژه #نماسنج که پویشی برای ارزیابی عملکرد نمایندگان #مجلس_شورای_اسلامی ایران بود با...


Feb 16, 2020

اپیزود سوم پادکست دایره شفافیت به زودی منتشر خواهد شد! در این اپیزود درباره پروژه #نماسنج که پویشی برای برای ارزیابی عملکرد نمایندگان #مجلس_شورای_اسلامی ایران بود خواهید شنید.